RU-GELD.DE

Biznes, praca i życie w Niemczech po polsku

Świadczenia w Niemczech w 2024, 2023r .: wielkość i rodzaje zasiłków dla bezrobotnych dla dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych, migrantów i uchodźców

Ta strona zawiera informacje o podstawowych świadczeniach finansowych w Niemczech. Dowiesz się tutaj o rozmiarze zasiłki dla bezrobotnych (Arbeitslosengeld), zasiłki na dzieci i rodziców (Kindergeld, Kinderzuschlag, Elterngeld, Mutterschaftsgeld), jak również o świadczeniach dla uchodźców, osób ubiegających się o azyl. Na stronie znajdziesz linki do oficjalnych formularzy wniosków o świadczenia, a także przepisów prawa i przydatnych stron internetowych. Na dole tej strony możesz podzielić się swoim doświadczeniem związanym z otrzymywaniem świadczeń w Niemczech. Wybierz w treści tematy, które Cię interesują:


§ Rodzaje świadczeń w Niemczech Sozialgesetzbuch(SGB)

Niemcy są krajem o bardzo rozwiniętym systemie społecznym, którego celem jest ochrona obywateli w przypadku bezrobocia lub niepełnosprawności, zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży, a także uchodźcom, którzy otrzymali schronienie w Niemczech i innym grupom osób potrzebujących pomocy finansowej. Głównym dokumentem regulującym prawo do świadczeń jest niemiecki Kodeks Prawa Socjalnego (niem. Sozialgesetzbuch, SGB). Dokument składa się z 12 rozdziałów, z których każdy stanowi odrębne prawo i reguluje określony rodzaj zabezpieczenia społecznego. Dlatego w Niemczech określony rodzaj zasiłku można nazwać albo według numeru rozdziału w Kodeksie, albo według nazwy innego prawa regulującego otrzymywanie zasiłku, lub przez samą nazwę zasiłku, na przykład: SGB-XII czy pomoc społeczna. Istnieje również szereg innych przepisów regulujących udzielanie wsparcia finansowego w sytuacjach nieobjętych Kodeksem. Poniższa tabela 1 zawiera numery rozdziałów Kodeksu Prawa Socjalnego lub innych dokumentów, a także nazwy świadczeń, które regulują. Również w tabeli znajdziesz nazwy instytucji odpowiedzialnych za ten zasiłek i miejsca, w których zazwyczaj możesz się o nie ubiegać.

Tabela 1: Rodzaje świadczeń socjalnych w Niemczech, zgodnie z Sozialgesetzbuch, SGB i innymi przepisami

Rozdział SGB lub nazwa przepisu Główne rodzaje świadczeń, wsparcie Dodatkowe informacje Instytucja odpowiedzialna
SGB-II,
SGB-III
Bürgergeld (dawniej Arbeitslosengeld II),
Leistungen für Bildung und Teilhabe
Zasiłki dla bezrobotnych, a dokładniej dla osób poszukujących pracy (od 16 do 67 lat) i członków ich rodzin Federalny Urząd Pracy (Bundesagentur für Arbeit)
SGB-VIII Familienförderung,
Kindertagesbetreuung,
Hilfen zur Erziehung
Pomoc dla dzieci i młodzieży Urząd ds. Dzieci i Młodzieży (Jugendämter)
SGB-XII Hilfe zum Lebensunterhalt,
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung,
Hilfen zur Gesundheit,
Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung,
Hilfe zur Pflege
Pomoc społeczna, podstawowa pomoc dla osób starszych i inne rodzaje dotacji Administracja zabezpieczenia społecznego w instytucjach zarządzania miejskiego (Sozialamt, także w departamentach „Amt für Jugend und Familie” lub „Fachbereich Soziales”)
SGB-I, BAföG BAföG Pomoc finansowa dla uczniów, studentów (stypendia i pożyczki) Amt für Ausbildungsförderung, Studentenwerk, Bundesverwaltungsamt
WoGG Wohngeld Dodatek, dopłata na wynajem mieszkania Wohngeldbehörde
AsylbLG Hilfe nach dem AsylbLG Zasiłek dla uchodźców, zapewnienie azylu Punkty przyjmowania uchodźców, policja (Ankunftszentrum, Polizei)
BKGG, EStG Kindergeld Świadczenia rodzicielskie na dzieci Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit

§ Prawo do otrzymania wsparcia od państwa. Wniosek o przyznanie świadczenia (zasiłku)

TPrawo do otrzymywania świadczeń od państwa regulują akty prawne wspomniane wcześniej na tej stronie. Po pierwsze, osoba musi posiadać status uprawniający do otrzymywania świadczeń, a mianowicie tbyć obywatelem kraju lub mieć prawo pobytu w Niemczech (Aufenthaltsrecht) i na stałe zamieszkiwać w tym kraju. Jest to ogólna zasada, do której prawnie mogą być ustanowione dodatkowe ograniczenia lub warunki.

Wniosek o przyznanie świadczenia zwykle wypełnia się na podstawie formularza opracowanego przez instytucję, z kopiami wszystkich dokumentów wymaganych do weryfikacji.

Aby móc otrzymywać świadczenia, osoba musi złożyć wniosek w instytucji odpowiedzialnej za tego rodzaju świadczenia. Bez wniosku osoba nie otrzyma żadnego zasiłku. TMoże to stanowić problem dla migrantów, którzy nie rozumieją systemu społecznego i nie wiedzą, do jakich świadczeń mają prawo w Niemczech. Na przykład w zależności od wieku lub statusu społecznego dana osoba może być uprawniona do różnego rodzaju świadczeń.
Wniosek o przyznanie świadczenia zwykle wypełnia się na podstawie formularza opracowanego przez instytucję, z kopiami wszystkich dokumentów wymaganych do weryfikacji. Biorąc pod uwagę biurokratyczny system Niemiec, najlepiej jest złożyć wniosek jak najwcześniej, aby niezbędne świadczenia były wypłacane na czas. Czas na otrzymywanie świadczeń jest zwykle ograniczony do pewnego okresu, po którym musisz ponownie złożyć wniosek i kopie niezbędnych dokumentów. Dlatego nie należy się spodziewać, że składając wniosek, możesz otrzymać wsparcie od państwa na czas nieokreślony. Pamiętaj o ważności decyzji o przyznaniu świadczenia, tak by złożyć nowy wniosek w odpowiednim czasie. Po rozpatrzeniu wniosku i weryfikacji wnioskodawca otrzyma decyzję w sprawie przyznania świadczeń, która wskaże również, jak długo wnioskodawca będzie otrzymywać świadczenia i w jakiej wysokości.

Rozpatrując wniosek, w zależności od rodzaju świadczenia, instytucja odpowiedzialna określa, czy wnioskodawca jest w stanie pokryć niezbędne wydatki z własnego dochodu lub mienia. Przy obliczaniu dochodu uwzględniane są podatki i płatności z tytułu ubezpieczeń społecznych, a także niektóre inne wydatki.

Dalej na stronie znajdziesz linki do formularzy wniosków o wszystkie omawiane tutaj świadczenia państwowe.

§ Wysokość świadczeń społecznych, wydatki pokrywane ze świadczeń

Główne rodzaje świadczeń socjalnych w Niemczech to: 1) pomoc społeczna (Hilfe zum Lebensunterhalt), 2) zasiłek dla bezrobotnych Bürgergeld (dawniej Arbeitslosengeld-II) i 3) podstawowy zasiłek dla osób starszych i niepełnosprawnych. Dane świadczenia zapewniają podstawowe minimalne potrzeby człowieka. Ponadto brane są pod uwagę szczególne okoliczności, w których dana osoba się znajduje, na przykład gdy wymaga leczenia, szczególnej opieki itp. Pokrycie kosztów mieszkania i ogrzewania jest wypłacane zgodnie z określonymi normami i nie więcej niż koszty rzeczywiste.

Niezbędne środki utrzymania, zgodnie z prawem SGB-II, które muszą być wspierane przez świadczenia państwowe, obejmują: żywność, odzież, pielęgnację ciała, artykuły gospodarstwa domowego, energię elektryczną, uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym społeczeństwa, inne niezbędne potrzeby.

Kwota pomocy społecznej w Niemczech dla jednej osoby dorosłej mieszkającej oddzielnie, na rok 2023 wynosi 502.00 EUR miesięcznie. Oddzielnie wypłacane są pieniądze na czynsz i inne dotacje.

Przy ustalaniu wysokości miesięcznych świadczeń państwo bierze pod uwagę potrzebę zaspokojenia tych podstawowych potrzeb ludzkich. Z reguły osoba otrzymuje całkowitą kwotę ryczałtową określoną przez prawo. Kwota ta zależy od wieku i sytuacji życiowej danej osoby. Poniższa tabela podsumowuje główne świadczenia wypłacane w Niemczech.

Table 2: Regelsätze. Wysokość świadczeń socjalnych w Niemczech na 2023 rok (pomoc społeczna i zasiłek dla bezrobotnych)

Sytuacja życiowa Wysokość świadczenia w euro Wysokość świadczenia w złotyc * Kategoria zasad pomocy społecznej (Stufe)
W stanie wolnym, samotni rodzice 502.00 2'151.22 1
Wspólnie zamieszkujący dorośli, na 1 osobę 451.00 1'932.67 2
Niepracujący dorośli w wieku poniżej 25 lat mieszkający z rodzicami 402.00 1'722.69 3
Młodzież, od 14 do 17 lat 420.00 1'799.83 4
Dzieci w wieku od 6 do 13 lat 348.00 1'491.28 5
Dzieci do 5 lat 318.00 1'362.73 6

Dodatkowo do tych świadczeń wypłacane są:

Poniższy wykres pokazuje zmianę wysokości podstawowych świadczeń społecznych z pierwszej kategorii (I Stufe patrz tabela 2 powyżej na stronie) na 1 osobę w ostatnich latach. Jak widać z tego wykresu w ciągu ostatnich 18 lat, kwota ta wzrosła o 157 euro z 345 euro w 2005 r. do 502 euro w 2023 r.

Wykres 1. Zmiana wielkości świadczeń społecznych w Niemczech według lat

Poniższa tabela pokazuje, jakie podstawowe potrzeby są uwzględniane w świadczeniach społecznych i jaki procent całkowitej kwoty świadczenia one stanowią. Nie wolno zapominać, że świadczenie to nie obejmuje pieniędzy na wynajem mieszkania, ubezpieczenia medycznego i innych wydatków, które są wypłacane osobno odbiorcy zasiłku podstawowego.

Tabela 3: Regelbedarf. Pomoc społeczna: zestawienie potrzeb, miesięcznie

Potrzeby Wielkość w % Wielkość w euro Wielkość w złotyc *
Zasiłek w pełnej wysokości, Stufe 1 100.00% 502.00 2'151.22
Żywność, napoje bezalkoholowe 34.70% 174.19 746.47
Wypoczynek, rekreacja, kultura 9.76% 49.00 209.96
Telekomunikacja 8.94% 44.88 192.32
Odzież, obuwie 8.30% 41.67 178.55
Mieszkanie, energia, remonty 8.48% 42.57 182.42
Artykuły gospodarstwa domowego, urządzenia 6.09% 30.57 182.42
Inne towary i usługi 7.98% 40.06 171.67
Transport 8.97% 45.03 192.96
Higiena 3.82% 19.18 82.18
Wyżywienie, zakwaterowanie poza domem 2.61% 13.10 56.15
Rozwój, edukacja 0.36% 1.81 7.74

Dalej na stronie znajdują się bardziej szczegółowe informacje na temat różnych rodzajów świadczeń:

§ Podstawowy zasiłek dla osób starszych i niepełnosprawnych, Grundsicherung

Po przejściu na emeryturę lub niezdolności do pracy z powodu niepełnosprawności lub z innego powodu związanego ze zdrowiem osoba ma prawo do zasiłku Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb, jeżeli jego własne zarobki nie wystarczają na pokrycie tych wydatków. Podstawowe informacje o tego rodzaju świadczeniach przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 4: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Świadczenia dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Odbiorcy świadczeń
 • Osoby powyżej 18 lat, całkowicie niezdolne do pracy z powodu choroby lub urazu
 • Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny

Pod warunkiem, że nie są w stanie sami zaspokoić niezbędnych potrzeb ze swoich dochodów lub mienia.

Wysokość zasiłku Zgodnie z ustalonymi kategoriami na 2023 r.,od 451.00 do 502.00 euro.
Szczegóły na stronie Minimalne emerytury, świadczenia dla osób starszych w Niemczech
Instytucja odpowiedzialna Zarządzanie systemem zabezpieczenia społecznego (Sozialamt)
Obowiązujące prawo XII rozdział Sozialgesetzbuch
Częstotliwość składania wniosku 12 miesięcy
Link do wniosku Antrag auf Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Szczegóły Szczegółowe informacje i wydrukowane formularze wniosku można uzyskać w Opiece Społecznej Sozialamt. Przy obliczaniu kwoty zasiłku uwzględnia się dochód, majątek i zgromadzone pieniądze wnioskodawcy.

§ Zasiłek dla uchodźców, wsparcie finansowe dla osób, które otrzymały azyl w Niemczech

O tym, jakie świadczenia i wsparcie od państwa otrzymują uchodźcy w Niemczech, możesz dowiedzieć się na osobnej stronie naszej witryny: Świadczenia dla uchodźców w Niemczech

§ Dodatek mieszkaniowy/dotacja na wynajem mieszkania, Wohngeld

W porównaniu z krajami WNP, wynajem mieszkania w Niemczech jest bardzo drogi, dlatego rodziny, które nie zarabiają wystarczającej ilości pieniędzy na zaspokojenie swoich potrzeb, mogą otrzymać dodatek Wohngeld jako dopłatę do wynajmu mieszkania lub właścicielowi na utrzymanie mieszkania. Osoby otrzymujące zasiłek dla bezrobotnych Bürgergeld, świadczenia dla osób starszych i niektóre inne świadczenia nie kwalifikują się do Wohngeld, ponieważ otrzymują pieniądze mieszkaniowe z innego świadczenia z zabezpieczenia społecznego.

Tabela 5: Wohngeld. Dodatek, dopłata do wynajmu, na utrzymanie mieszkania.

Odbiorcy świadczeń Obywatele oraz cudzoziemcy mieszkający w Niemczech, którzy otrzymują niskie wynagrodzenie.
Wysokość zasiłku W zależności od dochodu rodziny, liczby osób mieszkających i kosztów mieszkania. Nie więcej niż wysokość najmu. Przy obliczaniu dodatku obowiązuje następująca formuła: 1,15 · (M – (a + b · M + c · Y) ·Y) Euro. W załączniku do Wohngeldgesetz (Anlage 1 и 2) wartości parametrów użytych we wzorze w zależności od liczby członków rodziny.
Instytucja odpowiedzialna Urząd zajmujący się dopłatą do mieszkań (Wohngeldbehörde)
Obowiązujące prawo Wohngeldgesetz (WoGG)
Częstotliwość składania wniosku 12 miesięcy
Link do wniosku Każdy land w Niemczech ma własny formularz wniosku. Na przykład: Antrag auf Wohngeld (dla Hamburga)
Szczegóły Wypełniony wniosek należy złożyć do Wohngeldbehörde, dołączając następujące dokumenty:
 • Dokument tożsamości;
 • Umowa najmu;
 • Ostatnia zmiana ceny wynajmu;
 • Potwierdzenie ostatniej płatności za mieszkanie, Kontoauszug;
 • Arkusze płac dla wszystkich członków rodziny;
 • Oraz jeśli jest to wymagane, kopie innych dokumentów.

§ Pomoc, dodatki do edukacji, Bundesausbildungs förderungsgesetz (BAföG)

Wsparcie państwa dla uczniów w szkołach i wyższych uczelniach odbywa się na podstawie federalnej ustawy o wspieraniu edukacji, w skrócie BAföG. Zgodnie z tym prawem uczniowie i studenci mają prawo do pożyczki lub stypendium podczas studiów.

Tabela 6: BAföG. Pożyczki, stypendia w trakcie zdobywania wykształcenia.

Odbiorcy świadczeń
 • Studenci wszystkich uniwersytetów, akademii;
 • uczniowie szkół średnich i zawodowych, począwszy od klasy 10, którzy nie ukończyli edukacji zawodowej, jeśli nie mieszkają z rodzicami;
 • uczniowie szkół wieczorowych;
 • uczniowie szkół zawodowych i specjalistycznych.

Świadczenie to mogą otrzymać obywatele Niemiec i innych krajów UE po 5 latach pobytu w Niemczech, osoby posiadające status uchodźcy, osoby posiadające zezwolenie na pobyt stały w Niemczech (Niederlassungserlaubnis). Beneficjenci (odbiorcy dodatków) muszą rozpocząć edukację przed 30 rokiem życia (lub 35 lat w przypadku Master-Studiengang), wyjątki wiekowe mają osoby posiadające dzieci.

Wysokość zasiłku Wysokość zasiłku zależy od rodzaju edukacji, kosztów zakwaterowania studenckiego i innych warunków. Maksymalna kwota świadczenia od 1.10.2022r. Wynosi 934 euro dla tych, którzy nie mieszkają z rodzicami. Studenci mogą sami zarobić dodatkowe pieniądze i otrzymać do 520 euro miesięcznie, co nie wpłynie na odbiór BAföG.
Zwrot zasiłku Studenci otrzymują to świadczenie na podstawie nieodwołalnej. Studenci uniwersytetów będą zazwyczaj zobowiązani do zwrotu państwu 50% wypłaconej im kwoty. Płatności rozpoczynają się 5 lat po ukończeniu studiów z kwotami nieco ponad 130 euro miesięcznie.
Instytucja odpowiedzialna TAby uzyskać pomoc dla uczniów szkół, należy skontaktować się z administracją miasta, działem pomocy edukacyjnej (Stadt-oder Kreisverwaltung). Studenci uniwersytetu muszą skontaktować się z agencją, aby otrzymać BAföG, która jest na każdej uczelni (BAföG-Amt, Studierendenwerk).
Obowiązujące prawo Ustawa o wspieraniu edukacji, BAföG
Link do wniosku Wszystkie formularze zgłoszeniowe na oficjalnej stronie niemieckiego Ministerstwa Edukacji

§ Linki do przepisów i oficjalnych stron na ten temat: świadczenia w Niemczech

Informacje na temat zasiłków na dzieci, zasiłków macierzyńskich oraz zasiłków dla bezrobotnych i uchodźców w Niemczech znajdują się na osobnych stronach naszej witryny:


Przypisy:

* Kurs wymiany euro w tabelach przyjęty jest na dzień 19 lipca 2024 r. i wynosi 4.29 zł według kursu Europejskiego Banku Centralnego. Kursy wymiany euro i złotego w Niemczech.Sieci społecznościowe
Informacja
Główne sekcje serwisu
О nas
Różne