RU-GELD.DE

Biznes, praca i życie w Niemczech po polsku

Emerytury w Niemczech w 2024, 2023 r .: wiek emerytalny, rodzaje emerytur, staż pracy, uzyskanie emerytury

Ta strona zawiera szczegółowe informacje na temat przejścia na emeryturę w Niemczech. Tutaj dowiesz się o wieku emerytalnym, minimalnej długości stażu pracy i uzyskaniu emerytury, a także o wysokości minimalnej socjalnej emerytury w Niemczech, ile otrzymują emeryci w kraju, jak oblicza się emeryturę, jakie rodzaje emerytur istnieją. Tutaj można również znaleźć interesujące szczegóły, na przykład w jakim wieku mężczyźni i kobiety w Niemczech przechodzą na emeryturę, ilu emerytów przebywa w tym kraju, a także jakie emerytury w Niemczech otrzymują urzędnicy, policjanci i przedstawiciele innych zawodów. Informacje na stronie oparte są głównie na danych z Federalnego Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych. Na dole strony możesz podzielić się swoimi doświadczeniami na temat emerytury. Wybierz kolejne interesujące Cię tematy:


Ponadto na osobnej stronie naszej witryny są informacje poświęcone obliczaniu i wysokości emerytur w Niemczech:

§ Państwowy system ubezpieczeń społecznych

Przede wszystkim należy zauważyć, że w Niemczech istnieje dobrze rozwinięty system państwowego ubezpieczenia społecznego. Zapewnia on ochronę obywateli w przypadku choroby, bezrobocia, również w starszym wieku. Państwowe ubezpieczenie emerytalne jest częścią niemieckiego systemu ubezpieczenia społecznego. Za ubezpieczenia emerytalne w całych Niemczech odpowiada instytucja nazywana "Deutsche Rentenversicherung". Zajmuje się obliczaniem i wypłacaniem emerytur (emerytura po niemiecku: Rente). Wraz z początkiem zatrudnienia w Niemczech osoba zostaje automatycznie ubezpieczona w państwowym systemie ubezpieczeń emerytalnych.

Wszyscy ubezpieczeni w systemie ubezpieczeń emerytalnych otrzymują swój osobisty numer ubezpieczenia "Versicherungsnummer" oraz konto w tym systemie. Kontaktując się z Deutsche Rentenversicherung, należy zawsze mieć swój numer ubezpieczenia. Numer ten należy również przekazać pracodawcy wraz z dokumentami wymaganymi przy przyjmowaniu się do pracy w Niemczech. Rejestracją w państwowym systemie ubezpieczeń emerytalnych i uzyskaniem tego numeru ubezpieczenia dla osoby, która go jeszcze nie posiada, zajmuje się pracodawca, urząd pracy lub fundusz ubezpieczeń zdrowotnych.

Deutsche Rentenversicherung co roku wysyła list informacyjny do każdego ubezpieczonego w wieku powyżej 27 lat z informacją o wysokości emerytury, jakiej może on oczekiwać po przejściu na emeryturę.

Na osobnych stronach naszej witryny można znaleźć informacje na temat pomocy społecznej i podstawowych świadczeń w Niemczech, jаk również o zasiłkach dla bezrobotnych i zasiłkach na dzieci.

§ Wiek emerytalny mężczyzn i kobiet w Niemczech na rok 2024, 2023

Od jakiego wieku dana osoba w Niemczech może przejść na emeryturę zależy to od jej daty urodzenia. Osoby urodzone przed 1947 rokiem osiągają wiek emerytalny w 65 lat, następnie rok przejścia na emeryturę stopniowo rośnie, a wszyscy urodzeni od 1964 roku osiągają wiek emerytalny dopiero w 67 lat. Tak więc mężczyźni i kobiety w Niemczech osiągają wiek emerytalny przeciętnie w wieku 65–67 lat, w zależności od daty urodzenia. Więcej informacji znajduje się w tabeli poniżej.

Tabela 1: Wiek emerytalny w Niemczech

Rok urodzenia Początek wieku emerytalnego
przed 1947 65 lat
1947-1958 Do 65 lat dodawany jest jeszcze 1 miesiąc za ostatni rok *
1958 66 lat
1959-1963 Do 66 lat dodaje się jeszcze 2 miesiące za ostatni rok **
od 1964 67 lat

* Na przykład, jeśli urodziłeś się w 1950 roku, to twój normalny wiek emerytalny wynosi 65 lat i 4 miesiące (ponieważ 4 lata minęły od 1947 r. do 1950 r., dodaje się 1 miesiąc za każdy rok)
** Na przykład, jeśli urodziłeś się w 1960 roku, to twój normalny wiek emerytalny wynosi 66 lat i 4 miesiące (ponieważ 2 lata minęły od 1959 do 1960 r., dodaje się 2 miesiące za każdy rok)

Wiek emerytalny może też nastąpić wcześniej, ze względu na szczególne okoliczności określone przez prawo:

§ Składki na niemieckie ubezpieczenie emerytalne

Składki na system ubezpieczenia emertytalnego zależą od wysokości wynagrodzenia; im więcej osoba zarabia, tym więcej płaci. Przeniesienie tych składek jest obowiązkiem pracodawcy. Składka na ubezpieczenie emerytalne jest pobierana z wynagrodzenia pracownika i ze środków pracodawcy, tj. 50% składki opłacane jest przez pracownika, a 50% przez pracodawcę. Całkowitą kwotę składki emerytalnej oblicza się w następujący sposób: 18.60% wynagrodzenia brutto pracownika (tj. od wynagrodzenia, z którego nie pobrano jeszcze podatków i opłat). Istnieje jednak granica, po której dana osoba nie płaci już składek ubezpieczeniowych: otrzymując pensję w wysokości ponad 7050 (6750) euro, osobie naliczana jest składka na ubezpieczenie emerytalne w wysokości zaledwie 7050 (6750) euro, pozostała kwota jest wolna od uiszczenia opłaty.

W sierpniu 2018 r. w Niemczech postanowiono, że do 2025 roku składki emerytalne nie przekroczą 20% wynagrodzeń pracowników.

Jeśli dana osoba pracuje na podstawie (minijob), zarabiając mniej niż 450 euro miesięcznie, wówczas składka na ubezpieczenie emerytalne wynosi również 18.60% wynagrodzenia, ale jednocześnie 15% jest opłacane przez pracodawcę i tylko 3.6% przez pracownika.

Tabela 2: Płatności z wynagrodzeń do niemieckiego systemu ubezpieczenia społecznego na 2022 rok

Rodzaj ubezpieczenia Całkowity % wynagrodzenia brutto Udział pracownika Udział pracodawcy
Ubezpieczenie emerytalne 18.60 % 9.30 % 9.30 %
Ubezpieczenie zdrowotne 14.60 % 7.30 % 7.30 %
Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia 2.40 % 1.20 % 1.20 %
Ubezpieczenie pielęgnacyjne 3.05% 1.525% 1.525%
RAZEM: 38.650 % 19.325 % 19.325 %

Poniższy wykres 1 pokazuje zmianę stawki ubezpieczenia emerytalnego od wynagrodzenia pracownika w Niemczech.

Wykres 1. Zmiana w % stawki ubezpieczenia emerytalnego od wynagrodzenia brutto w Niemczech według lat

Jak widać na tym wykresie, w ostatnich dziesięcioleciach stawki składek na fundusz emerytalny od wynagrodzenia w Niemczech stale rosną, chociaż w 2015 r. poziom składek emerytalnych spadł i znajduje się na poziomie z 1990 roku. Stawki składek na inne rodzaje ubezpieczenia społecznego w Niemczech również stopniowo rosną każdego roku.

§ Staż pracy a uzyskanie emerytury

Prawo do emerytury z ubezpieczenia emerytalnego przysługuje tylko wtedy, gdy ubezpieczony uczestniczył w ubezpieczeniu emerytalnym minimalną liczbę lat. Ten minimalny okres uczestnictwa w ubezpieczeniu emerytalnym w Niemczech wynosi 5 lat (Mindestversicherungszeit, Wartezeit). Tylko wtedy może on kwalifikować się (być uprawniony) do emerytury.

Jeżeli ubezpieczony spodziewa się otrzymać emeryturę w związku z długim lub szczególnie długim okresem uczestnictwa w ubezpieczeniu emerytalnym, co daje mu możliwość przejścia na emeryturę we wcześniejszym wieku, te okresy uczestnictwa w ubezpieczeniu emerytalnym powinny wynosić odpowiednio 35 i 45 lat.

Udział w ubezpieczeniu emerytalnym zapewnia nie tylko czas, w którym osoba płaci ustawowe składki ubezpieczeniowe podczas pracy w przedsiębiorstwie, ale także czas, w którym osoba otrzymywała zasiłek dla bezrobotnych (ALG), opiekowała się dzieckiem przez pierwsze trzy lata jego życia (Kindererziehungszeiten) lub chorym członkiem rodziny. Podczas opieki nad dzieckiem, pomimo tego, że osoba nie płaci opłat ubezpieczeniowych, zostanie jej obliczona emerytura w wysokości, która jest naliczana średnio każdemu ubezpieczonemu.

Zasadniczo należy stwierdzić, że wysokość emerytury w Niemczech zależy od wielkości składek i czasu opłacania składek do państwowego systemu ubezpieczeń emerytalnych.

§ Jak uzyskać emeryturę w Niemczech: ubieganie się o emeryturę

Uzyskanie dowolnego rodzaju emerytury w Niemczech jest możliwe tylko po złożeniu wniosku o otrzymanie emerytury (Rentenantrag). Oświadczenie takie można napisać bez określonej formy, jak również, w celu przyspieszenia rozpatrzenia, skorzystać z dostępnych specjalnych formularzy. Wnioski te są dostępne na stronie Deutsche Rentenversicherung : Antrag auf Versichertenrente

Do wniosku o emeryturę należy dołączyć dokumenty, które nie zostały uwzględnione przez ubezpieczenie emerytalne, na przykład potwierdzenie otrzymanego wykształcenia, czas otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych, akty urodzenia dzieci i inne.

Ponadto, składając podanie, będziesz musiał podać następujące informacje:

IWniosek o emeryturę zaleca się złożyć na trzy miesiące przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Opóźnienie w ubieganiu się o emeryturę może prowadzić do późniejszego rozpoczęcia pobierania emerytury.

§ Rodzaje emerytur w Niemczech

W zależności od sytuacji życiowej, wieku, płci i innych warunków, człowiekowi mogą być wypłacane różne rodzaje emerytur i w różnym wieku. Poniższa lista pokazuje wszystkie podstawowe rodzaje emerytur w Niemczech:

§ Renty z powodu inwalidztwa, choroby

Jak już wspomniano wcześniej na stronie, w przypadku niepełnosprawności (całkowitej lub częściowej) z powodu choroby lub wypadku, osoba może spodziewać się otrzymania renty przed osiągnięciem wieku emerytalnego (Erwerbsminderungsrenten). Osoba może zacząć otrzymywać tę rentę, nawet jeśli nie zapłaciła ubezpieczenia emerytalno-rentowego przez minimalny okres określony w tej chwili 5 lat. Jeżeli wypadek zdarzył się w pracy, już na samym początku aktywności zawodowej (przy opłaceniu tylko jednej składki na ubezpieczenie emerytalne), osoba może liczyć na otrzymanie renty inwalidzkiej. Uwzględnia się również chorobę zawodową ograniczającą sprawność. Jeżeli niepełnosprawność (inwalidztwo) nastąpi z powodu obrażeń w domu lub choroby, tylko te osoby mogą otrzymać emeryturę, które opłacały składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe przez co najmniej 1 rok (12 składek).

Przed podjęciem decyzji o wypłacie renty z reguły ustala się, czy przywrócenie pełnosprawności jest możliwe dzięki rehabilitacji medycznej lub zawodowej. Częściowa renta inwalidzka jest wypłacana, jeśli dana osoba może pracować krócej niż 6 godzin dziennie, ponadto nie tylko w swojej specjalności, ale w każdej innej pracy. Ustala się to na podstawie badań lekarskich i orzeczenia ekspertów.

W Niemczech osoby niepełnosprawne (inwalidzi) ze stopniem (Grad der Behinderung, GdB) wynoszącym 50% lub więcej mogą przejść na emeryturę w młodszym wieku. W tym celu konieczne jest również spełnienie określonych warunków i wymagań wstępnych. Więcej informacji można znaleźć w broszurze, link na dole strony.

§ Ilu jest emerytów w Niemczech?

Liczba emerytów w Niemczech to niewiele więcej niż 25 milionów ludzi. Szczegółowe informacje według płci i krajów związkowych przedstawiono w poniższej tabeli.

Таbela 3: liczba emerytów w Niemczech nа 1 stycznia 2021

Kraje związkowe Liczba mężczyzn na emeryturze Liczba kobiet na emeryturze Łączna liczba emerytów
Zachodnia część Niemiec 7'778'205 12'643'047 15'556'410
Wschodnia część Niemiec 1'961'801 3'162'568 3'923'602
RAZEM 9'740'006 15'805'615 25'545'621

§ Emerytura a rozwód

Po rozwiązaniu małżeństwa w Niemczech obowiązuje zasada wyrównywania akumulacji emerytur (Versorgungsausgleich), zgodnie z którą emerytury obojga małżonków będą równo dzielone między męża i żonę. Tak więc, jeśli jedno z małżonków otrzymało wyższą emeryturę niż drugie, na przykład, jeśli kobieta zajmowała się wychowywaniem dzieci i gospodarstwem domowym, to po rozwodzie miesięczne wypłacane emerytury zostaną równo podzielone. Podziału emerytur w ten sposób dokonuje sąd po rozwodzie bez składania jakiegokolwiek wniosku.

§ Linki do przepisów i oficjalnych stron na ten temat: emerytura w Niemczech

Główne informacje na temat emerytur w Niemczech znajdują się na oficjalnej stronie internetowej niemieckiego systemu ubezpieczeń emerytalno-rentowych Deutsche Rentenversicherung i na stronie Ministerstwa Pracy, a także w dokumentach legislacyjnych regulujących świadczenie emerytur.

Szczegółowe informacje na temat wysokości i obliczania emerytury w Niemczech znajdują się na osobnej stronie naszej witryny.

Przypisy:

* Kurs wymiany euro w tabelach przyjęty jest na dzień 01 marca 2022 r. i wynosi 4.32 zł według kursu Europejskiego Banku Centralnego. Kursy wymiany euro i złotego w Niemczech.Sieci społecznościowe
Informacja
Główne sekcje serwisu
О nas
Różne