RU-GELD.DE

Biznes, praca i życie w Niemczech po polsku

Jak i gdzie uzyskać bezpłatne kursy niemieckiego w Niemczech, jakie kursy istnieją

ONa tej stronie dowiesz się, jakie bezpłatne kursy języka niemieckiego są dostępne w Niemczech dla migrantów, przesiedleńców i uchodźców, zarówno dzieci jak i dorosłych; jak możesz się zapisać na te kursy, jak długo trwają i inne szczegóły. O bezpłatnych kursach języka niemieckiego online można przeczytać na osobnej stronie naszej witryny.


§ Bezpłatne kursy języka niemieckiego w Niemczech: informacje ogólne

W Niemczech istnieją różne bezpłatne kursy językowe dla migrantów i uchodźców. Są to kursy języka niemieckiego z nauczycielem w małej grupie, które są opłacane przez państwo w ramach programu wsparcia dla migrantów i uchodźców. Oprócz kursów państwowych, bezpłatne kursy dla migrantów są również oferowane przez różne inicjatywy prywatne, organizacje charytatywne i komercyjne. W celu lepszej integracji na rynku pracy w Niemczech oferowane są również bezpłatne kursy języka niemieckiego dla zawodu. W dalszej części strony rozważone zostaną następujące opcje:

§ Kursy integracyjne Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców

W celu pomyślnej integracji cudzoziemców w Niemczech Urząd Federalny organizuje i opłaca kursy języka niemieckiego oraz kursy orientacyjne mające na celu zapoznanie się z systemem prawnym, kulturą, historią i innymi wartościami Niemiec. Na rok 2018, kursy te trwają od 600 do 1200 godzin i mogą być prowadzone w pełnym wymiarze godzin (8 godzin dziennie) lub w niepełnym wymiarze godzin dla osób pracujących. Jeśli dana osoba zna już język niemiecki, nie musi rozpoczynać kursu od samego początku. Kursy są prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych nauczycieli w dobrze wyposażonych salach lekcyjnych przy użyciu skutecznych podręczników i słowników języka niemieckiego w Niemczech.

Oprócz ogólnego kursu integracyjnego, Federalny Urząd ds. Migracji oferuje następujące kursy specjalistyczne:

Kursy integracyjne BAMF przeznaczone są dla cudzoziemców, którzy posiadają zezwolenie na pobyt w Niemczech w celu podjęcia pracy, połączenia z rodziną i w innych przypadkach, ale pod pewnymi warunkami mogą w nich uczestniczyć również uchodźcy, późni przesiedleńcy i obywatele niemieccy.

TAby wziąć udział w kursie integracyjnym, należy skontaktować się z Wydziałem ds. Cudzoziemców i uzyskać pozwolenie na udział w kursie integracyjnym. Aby to zrobić, należy wypełnić zgłoszenie na kurs integracyjny, formularze zgłoszeniowe znajdują się tutaj. Następnie należy znaleźć instytucję edukacyjną, która prowadzi kurs i zapisać się na kurs na podstawie zezwolenia. Na stronie internetowej BAMF możesz poszukać odpowiedniej szkoły języka niemieckiego w pobliżu.

Aby wziąć udział w kursie integracyjnym, należy złożyć wniosek do Wydziału ds. Cudzoziemców i uzyskać zezwolenie.

Za każdą godzinę kursu integracyjnego należy wpłacić niewielką kwotę, ale osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych Bürgergeld i korzystające z pomocy społecznej mogą ubiegać się o całkowite zwolnienie z opłaty za kurs. Ponadto mogą oni otrzymać od państwa dotację na pokrycie kosztów podróży do miejsca kursu. Osoby posiadające status uchodźcy są również zwolnione z opłat za kurs.

§ Darmowe lekcje niemieckiego od grup inicjatywnych w Niemczech

Różne organizacje charytatywne i osoby prywatne w Niemczech organizują projekty mające na celu wspieranie cudzoziemców i osób ubiegających się o azyl w nauce języka niemieckiego. W ramach takich projektów prowadzone są bezpłatne kursy języka niemieckiego lub spotkania klubowe w celu poprawy umiejętności komunikacyjnych w języku niemieckim. Kilka takich bezpłatnych ofert znajdziesz na poniższej liście.

Fundacja Otto Beneke pomaga młodym ludziom ze środowisk emigracyjnych w uczęszczaniu na kursy języka niemieckiego w ramach szkolnictwa wyższego.

Szczególną uwagę należy zwrócić na Fundację Otto Beneke, która pomaga młodym ludziom ze środowisk emigracyjnych w uzyskaniu wyższego wykształcenia lub uznanie ich wyższego wykształcenia w Niemczech. Pomoc ta obejmuje również bezpłatne kursy języka niemieckiego dla kandydatów na studia uniwersyteckie.

Kursy niemieckiego dla każdego
netzwerk-deutschkurse-fuer-alle.de
Sieć bezpłatnych lekcji języka niemieckiego dla uchodźców i migrantów w Berlinie
Inicjatywa studencka w Dreźnie
ida-dresden.de
Wsparcie dla uchodźców w nauce języka niemieckiego; lekcje języka obcego udzielane przez uchodźców
Niemiecki dla każdego
asta.uni-bremen.de
Bezpłatne kursy niemieckiego na Uniwersytecie w Bremie
Centrum Wsparcia dla Uchodźców
fz-hh.de
Centrum Informacji i Wsparcia dla Uchodźców w Hamburgu - sesje grupowe i indywidualne
Dialog w języku niemieckim
buecherhallen.de
Grupy ds. komunikacji, poprawy języka niemieckiego w Hamburgu i powiecie, bezpłatnie
Grupy do komunikacji
sprachbruecke-hamburg.de
Groups for communication and upgrading the knowledge of the German language in Hamburg and the neighbourhood, free-of-charge
Lekcja niemieckiego
facebook.com/deutschstunde.eu
Wyszukiwanie i oferta bezpłatnych lekcji języka niemieckiego
Bucerius Law School
www.facebook.com/blsdeutschkurs
Darmowe kursy niemieckiego w Hamburgu

Jeśli Twojego miasta nie ma na powyższej liście, możesz wyszukać w Google initiative deutschkurs lub deutschstunde kostenlos ze wskazaniem na swoje miasto, a najprawdopodobniej znajdziesz odpowiednie opcje.

§ Płatne i bezpłatne kursy w niemieckich szkołach językowych

W nauczaniu języka niemieckiego w Niemczech zaangażowanych jest kilka prywatnych szkół językowych, a także instytucje edukacyjne oferujące różne zaawansowane szkolenia i kursy przekwalifikowujące. Ponadto niemieckie uniwersytety również organizują kursy języka niemieckiego. Zazwyczaj takie placówki oświatowe oferują zajęcia płatne, ale dla osób pobierających zasiłek socjalny i zasiłek dla bezrobotnych Bürgergeld/ALG-II zapewniają kursy językowe, które są opłacane przez państwo. Aby uzyskać informacje na temat takich kursów, należy skontaktować się ze szkołami w pobliżu. Kursy niemieckiego opłacone przez Agencję Pracy i urzędy pracy można znaleźć na stronie Federalnej Agencji Kursnet Arbeitsagentur. Na stronie Agencji należy podać miasto i słowo deutschkurs, aby wyszukać listę ofert i selekcji.

Ponadto, szkoły językowe od czasu do czasu organizują bezpłatne lub bardzo tanie lekcje lub spotkania komunikacyjne dla określonych kategorii osób. Kontaktując się z tymi szkołami w swoim miejscu zamieszkania, możesz dowiedzieć się, czy mają one takie oferty.

Oprócz tych szkół, które mają oddziały w wielu miastach w Niemczech, w większości miast istnieją również inne lokalne szkoły prywatne.

§ Kursy języka niemieckiego dla późnych przesiedleńców w Niemczech

Późni przesiedleńcy, jak również ich współmałżonkowie i dzieci, są uprawnieni na mocy prawa niemieckiego do bezpłatnego kursu integracyjnego języka niemieckiego opisanego powyżej na stronie oraz do zwrotu kosztów podróży w ramach kursu. Aby zapisać się na kurs, najlepiej jest znaleźć najbliższą szkołę, która oferuje kurs integracyjny i uzyskać poradę, jak wziąć udział w kursie.

§ Kursy języka niemieckiego dla uchodźców (osób ubiegających się o azyl) w Niemczech

Wstępna orientacja i nauka języka niemieckiego dla uchodźców (Erstorientierungskurse)

Uchodźcy, którzy przybyli do Niemiec, ale nie otrzymali decyzji o statusie pobytu w Niemczech lub nie mają możliwości odbycia kursu integracyjnego, otrzymują kurs wstępnej orientacji w Niemczech. Kurs ten pomaga w nauce języka niemieckiego i poznaniu życia w Niemczech. Składa się z 10 modułów, w tym: praca, zakupy, zdrowie, transport, zwyczaje, mieszkanie.

Kursy integracyjne dla osób ubiegających się o azyl w Niemczech

Uchodźcy, którym udzielono azylu politycznego, mogą skorzystać z kursu integracyjnego opisanego powyżej na tej stronie. Aby znaleźć najbliższe szkoły oferujące takie kursy, przejdź do strony internetowej BAMF.

§ Kursy języka niemieckiego do pracy w Niemczech

Państwo zapewnia wsparcie osobom ze środowisk migracyjnych i zatrudnionym obywatelom UE przebywającym w Niemczech; W ramach tego wsparcia zorganizowano kurs języka niemieckiego «Niemiecki dla zawodu» (ESF-BAMF). Na kursach tych osoba rozwija lub doskonali umiejętności komunikacyjne wymagane w pracy, odwiedza niemieckie firmy, poszerza swoje słownictwo, a także bierze udział w specjalnych modułach języka niemieckiego, które są ważne dla ich zawodu. Kurs ten pomaga w znalezieniu pracy, jak również w przyswojeniu słownictwa potrzebnego do wykonywania zawodu oraz w uzyskaniu wsparcia w procesie uznawania kwalifikacji.

Ten kurs jest szczególnie poszukiwany przez osoby, których zawód jest regulowany i wymaga uznawania zagranicznych kwalifikacji w Niemczech oraz wymaganego poziomu znajomości języka niemieckiego do pracy. Na tym kursie możesz zdobyć znajomość języka niemieckiego do poziomu „C2” (więcej informacji na ten temat na stronie o poziomach znajomości języka niemieckiego).

W przypadku bezrobotnych ten kurs jest opłacany przez państwo, a pozostali płacą niewielką składkę, którą pracodawca może przejąć, jeśli zechce.

Najbliższego kursy dla zawodu można znaleźć na stronie internetowej Federalnej Agencji Pracy Kursnet Arbeitsagentur

Ponadto w Niemczech istnieje program wsparcia w nauce języka niemieckiego dla zawodu „Integracja przez kwalifikacje”, IQ Netzwerk. Ten program oferuje również bezpłatne kursy niemieckiego dla zawodu: Berufsbezogenes Deutsch, Berufsbezogene Deutschsprachförderung

§ Kursy niemieckiego do nauki na uczelniach w Niemczech

Aby rozpocząć studia na uczelni wyższej w Niemczech, należy posiadać określony poziom znajomości języka niemieckiego do studiowania w Niemczech, który musi być potwierdzony odpowiednim certyfikatem. Zazwyczaj, aby studiować na uniwersytecie, musisz zdać test TestDaF; na stronie internetowej można znaleźć szkoły oferujące bezpłatne lub płatne kursy do egzaminu na ten poziom Fachverband für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache.

Niektóre uczelnie oferują także swoim studentom możliwość bezpłatnej nauki języka niemieckiego równolegle z kształceniem podstawowym. Aby to zrobić, należy skontaktować się z odpowiednim biurem uniwersyteckim.

§ Kursy języka niemieckiego dla dzieci w Niemczech

Niemcy prowadzą kursy dla osób w każdym wieku, także dla dzieci i młodzieży. Młodsze dzieci są wspierane w nauce języka niemieckiego już w przedszkolach i szkołach podstawowych. W tym celu dzieci podchodzą do testów językowych i równolegle z kształceniem podstawowym uczęszczają na bezpłatne kursy wspierające naukę języka niemieckiego.

Jeśli dziecko ukończyło już szkołę, może skorzystać z bezpłatnego kursu integracyjnego dla młodzieży. Procedura uzyskiwania zgody na udział w kursie oraz możliwości bezpłatnego odbycia kursu nie odbiegają od zasad ustalonych dla osób dorosłych. Zobacz szczegóły powyżej na stronie.

§ Darmowe kursy online

Oprócz opisanych tutaj kursów niemieckiego istnieje również wiele darmowych kursów online, które pomogą Ci w samodzielnej nauce języka niemieckiego. Więcej informacji można znaleźć na oddzielnej stronie naszej witryny poświęconej samodzielnej nauce języka niemieckiego.Sieci społecznościowe
Informacja
Główne sekcje serwisu
О nas
Różne