RU-GELD.DE

Biznes, praca i życie w Niemczech po polsku

Poziomy znajomości języka niemieckiego w Niemczech do pracy, nauki lub przeprowadzki, testy sprawdzające poziom znajomości języka niemieckiego

Na tej stronie dowiesz się, jakie są poziomy biegłości i znajomości języka niemieckiego w Niemczech. Jakie poziomy wiedzy są wymagane do pracy lub nauki, a także do przeprowadzki na stałe do Niemiec. Dowiesz się również, gdzie i jak możesz otrzymać płatne i bezpłatne testy, aby sprawdzić swój poziom znajomości języka.


§ Poziomy biegłości w języku niemieckim akceptowane (przyjęte) w Niemczech

Aby określić poziom znajomości języka niemieckiego w Niemczech, stosuje się Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, ESOKJ (zwany dalej Rekomendacjami UE lub Zunifikowany (wspólny) System UE), w skrócie GER lub CEFR. System ten został wprowadzony w UE ze względu na fakt, że różne kraje posiadają własne certyfikaty znajomości języka obcego i potrzebny jest system korelacji poziomu znajomości języka między tymi certyfikatami. Obejmuje 6 poziomów znajomości języka obcego: A1, A2, B1, B2, C1, C2, z których każdy uwzględnia 4 czynniki: rozumienie tekstu do czytania, rozumienie ze słuchu, pisania i języka mówionego. Te zalecenia UE zostały zmienione lub dostosowane do języka niemieckiego i opublikowane w formie książki "Profile Deutsch" (Profil języka niemieckiego). Ta książka lub instrukcja została opublikowana przez Instytut Goethego i opisuje wymagania dotyczące poziomu biegłości w języku niemieckim jako języku obcym, w oparciu o wymagania zaleceń UE. Książka jest praktycznym przewodnikiem z konkretnymi przykładami.

Kolejnym dokumentem porównującym i wyjaśniającym poziomy biegłości językowej jest Europäische Sprachenportfolio (europejskie portfolio językowe), zaprojektowane jako środek wspierania rozwoju wielojęzyczności i wielokulturowości w Europie. Niniejszy dokument został opublikowany w formie książki i jest przeznaczony do użytku osobistego przez osoby uczące się języka obcego. Pomaga uczniowi języka obcego ocenić jego poziom znajomości języków i kultury. Dokument zawiera paszport, biografię języka i dossier. W języku niemieckim Portfolio językowe można pobrać bezpłatnie jako książkę od niemieckiego wydawnictwa Hueber. Niemieckie instytucje edukacyjne zalecają korzystanie z tej książki podczas nauki języka niemieckiego.

Poziomy języka niemieckiego w jednolitym systemie europejskim, przyjęte i dostosowane w Niemczech: A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Na poziomy biegłości językowej niemieckiego ukierunkowane są kursy językowe prowadzone w Niemczech. Różne certyfikaty i testy biegłości językowej są zwykle porównywalne z tymi poziomami znajomości języka niemieckiego. W poniższej tabeli znajduje się opis każdego poziomu.

Podstawowe poziomy biegłości w języku niemieckim

Podpoziomy znajomości języka niemieckiego

A1 – początkowa znajomość Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego. Potrafi przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada. Potrafi prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.
A2 – podstawowa wiedza Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, pracy, otoczenia). Potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.
B1 – zaawansowana znajomość języka (poziom niższy średniozaawansowany) Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane lub które ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany./td>
B2 – niezależne umiejętności językowe (poziom wyższy średniozaawansowany) Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.
C1 – biegła znajomość języka Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami zespolenia tekstu.
C2 – znajomość języka zbliżona do native speakera, do języka ojczystego Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny, odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli bardzo płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

§ Certyfikaty i testy dotyczące znajomości języka niemieckiego w Niemczech

Po ukończeniu kursów języka niemieckiego w Niemczech uczniowie zazwyczaj przystępują do testu znajomości języka niemieckiego i otrzymują certyfikat instytucji edukacyjnej z oceną poziomu znajomości języka osiągniętego w jednolitym systemie UE od A1 do C2. W Niemczech obowiązują również następujące testy i certyfikaty: TestDaF, DSH, Deutsche Sprachdiplom, dsd, Goethe Instytut, telc, CDC, DIHK, GDS, KDS, KMK, ÖSD, WiDaF, ZDJ, ZOP.

«Test języka niemieckiego dla imigrantów» (Deutsch-Test für Zuwanderer – DTZ)

Migranci w Niemczech zazwyczaj przechodzą państwowy kurs integracyjny, po którym przechodzą 2 testy, z których jeden jest w niemieckim „Deutsch-Test für Zuwanderer”. Podczas tego testu możesz osiągnąć poziom A2 lub B1. Na stronie Instytutu Goethego można wyświetlić opis testu, słownik ze słowami, które musisz znać, oraz przykład testu. Może to pomóc w przygotowaniu się do testu.

TestDaF - egzamin na studia na jednym z uniwersytetów w Niemczech

TestDaF jest jednym z testów potwierdzających znajomość języka niemieckiego do studiowania na jednym z niemieckich uniwersytetów. Ten test można zdać w większości krajów na świecie. Na oficjalnej stronie Instytutu TestDaf można dowiedzieć się, gdzie i kiedy odbywają się egzaminy oraz jak się do nich przygotować. TestDaF ma następujące poziomy lub stopnie:

DSH - egzamin uprawniający do studiów na jednym z uniwersytetów w Niemczech

DSH test dla studentów zagranicznych, którzy chcą studiować na niemieckim uniwersytecie, można zdać w Niemczech na wielu uniwersytetach.

Dyplom ze znajomości języka niemieckiego Deutsche Sprachdiplom (DSD)

Niemiecki dyplom Stałej Konferencji Ministrów Edukacji i Kultury Krajów Związkowych Niemiec Jest to dyplom ze znajomości języka niemieckiego jako języka obcego, studiowany za granicą. Egzamin ma 2 stopnie: pierwszy I odpowiada poziomom A2 / B1; drugi II odpowiada poziomowi B2 / C1 jednolitego systemu UE. Pierwszy stopień nadaje się na przyjęcie do Kolegium szkolenia przedakademickiego, a drugi na przyjęcie na uniwersytet.

Certyfikaty Instytutu Goethego

Certyfikaty Instytutu Goethego obejmują wszystkie poziomy jednego systemu UE: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Jeden z najważniejszych certyfikatów „Goethe Zertifikat B1” - potwierdza znajomość języka niemieckiego wystarczającą do codziennego życia i zawodu. Ten certyfikat jest akceptowany przez wielu pracodawców jako potwierdzenie wystarczającej znajomości języka przez pracownika zagranicznego.

Certyfikaty centrum testowego TELC

Europejskie certyfikaty językowe centrum egzaminacyjnego TELC koncentrują się również na poziomach jednolitego systemu UE - A1, A2, B1, B2, C1. Certyfikaty te są uznawane przez wiele agencji rządowych w Niemczech za dowód znajomości języka niemieckiego. Na przykład, w zależności od potwierdzonego poziomu, certyfikat może służyć jako podstawa do studiowania na uniwersytecie, podjęcia pracy itp.

Różne inne certyfikaty języka niemieckiego w Niemczech

§ Jak sprawdzić swoje umiejętności językowe za darmo: testy online

Różne szkoły oferują na swoich stronach bezpośrednio w Internecie, żeby przeprowadzić test znajomości języka niemieckiego, który zwykle obejmuje sprawdzenie zrozumienia niemieckich słów i wyrażeń, tekstu pisanego i języka mówionego, a także poprawnej pisowni niemieckich słów i wyrażeń. Poniżej znajduje się lista linków do testów z języka niemieckiego.

§ Wymagana znajomość języka niemieckiego dla późnych przesiedleńców

Osoby chcące przenieść się do Niemiec jako późni przesiedleńcy i członkowie ich rodzin przechodzą tzw. test językowy lub rozmowę ustną, na której ustalany jest poziom znajomości języka niemieckiego. Muszą mieć podstawową, elementarną znajomość języka niemieckiego, umieć komunikować się na proste codzienne tematy. Ich przynależność do narodu niemieckiego potwierdza również znajomość języka niemieckiego na poziomie B1. Więcej szczegółów można przeczytać w ustawie Bundesvertriebenengesetz §6.

Członkowie rodziny późnego przesiedleńca, którzy również przeprowadzają się do Niemiec na pobyt stały, muszą posiadać potwierdzenie podstawowej znajomości języka niemieckiego na poziomie A1.

§ Wymagana znajomość języka niemieckiego do łączenia rodzin

W niektórych przypadkach, aby połączyć rodzinę, małżonka lub małżonek mieszkający za granicą i pragnący przeprowadzić się do Niemiec muszą udowodnić swoją podstawową znajomość języka niemieckiego. Tylko wtedy może on uzyskać zgodę na pobyt w Niemczech. To jest poziom biegłości językowej A1.

§ Wymagana znajomość języka niemieckiego do pracy w Niemczech

Poziom języka niemieckiego wymagany do pracy w Niemczech dla większości zawodów nie jest określony przez prawo. Zazwyczaj wystarczający poziom wynosi od A2 do B2, w zależności od zawodu lub wymagań pracodawcy. Na przykład certyfikaty TELC mogą służyć jako odpowiednie certyfikaty: Arbeitsplatz Deutsch (A2), Deutsch für den Beruf (B2); również certyfikat Goethego B2 i TestDaF stopień 3.

W Niemczech istnieją zawody regulowane, dla których musisz mieć określony poziom kwalifikacji, a dla zagranicznych specjalistów musisz przejść procedurę uznawania zagranicznych kwalifikacji i mieć dowód znajomości języka niemieckiego na poziomie ustalonym dla tego zawodu. Zawody takie obejmują zawody z następujących sektorów: medycyna, prawo, edukacja szkolna i inne. Obecnie Niemcy wciąż opracowują przepisy prawne dotyczące poziomów znajomości języka niemieckiego w przypadku zawodów regulowanych.

§ Wymagana znajomość języka niemieckiego do nauki w Niemczech

Ci, którzy chcą studiować na uniwersytecie w Niemczech, muszą potwierdzić swoją znajomość języka niemieckiego, dostarczając certyfikat zaliczenia jednego z zaakceptowanych testów. W szczególności obejmują one:

Certyfikaty DSH i TestDaf mają różne poziomy lub stopnie. Jaki konkretny poziom testu jest wymagany do studiowania w wybranej instytucji lub na uniwersytecie, musisz dowiedzieć się w tej instytucji edukacyjnej.Sieci społecznościowe
Informacja
Główne sekcje serwisu
О nas
Różne