RU-GELD.DE

Biznes, praca i życie w Niemczech po polsku

Partie polityczne w Niemczech: lista głównych partii w kraju, skład frakcji Bundestagu, cele i zadania partii oraz ich wpływ na politykę kraju

Na tej stronie znajdziesz informacje o wszystkich głównych partiach politycznych w Niemczech, dowiesz się o składzie frakcji w Bundestagu (niemieckim parlamencie), którymi rządzą partie polityczne w kraju, ich programach, celach i zadaniach.


§ Rola partii w systemie politycznym Niemiec

Partie polityczne to stowarzyszenia obywateli, które przez długi czas wpływają na świadomość polityczną ludzi i uczestniczą lub starają się uczestniczyć w niemieckim Bundestagu lub parlamentach landów.

Partie polityczne odgrywają dużą rolę w polityce Niemiec, w dużej mierze determinują politykę wewnętrzną i zagraniczną kraju. Niemiecka Konstytucja stanowi, że partie polityczne przyczyniają się do kształtowania woli politycznej obywateli i mogą być swobodnie tworzone przez obywateli. Zarówno Konstytucja (ustawa zasadnicza), jak i ustawa o partiach politycznych Republiki Federalnej Niemiec (niem. Parteiengesetz) określają główne przepisy dotyczące struktury, działalności i sprawozdawczości partii politycznych (linki poniżej na stronie).

W szczególności partie polityczne w Niemczech spełniają następujące zadania:

Niemcy mają zasadę równych praw w stosunkach między państwem a partiami politycznymi, co oznacza, że władze rządowe traktują wszystkie partie polityczne jednakowo, zapewniając wolną konkurencję między partiami.

§ Partie polityczne i frakcje w Bundestagu, niemieckim parlamencie

W wyborach do Bundestagu w 2021 roku wzięły udział 47 partie polityczne. Aby uzyskać miejsca w Bundestagu, partie musiały uzyskać co najmniej 5% głosów, tylko 6 partii przekroczyło tę barierę. W 2021 roku deputowani w Bundestagu utworzyli następujące frakcje, których nazwy pochodzą od tworzących je partiami politycznymi . To pokazuje, które partie polityczne w Niemczech mają szczególnie znaczący wpływ na politykę kraju; są to następujące frakcje (i tworzące je partie), jak pokazano w tabeli 1 i na wykresie 1 dotyczącym liczby frakcji w Bundestagu. W 2021 roku w niemieckim Bundestagu było w sumie 736 deputowanych.

Tabela 1. Partie polityczne w Bundestagu i liczba posłów

Frakcja Nazwa w języku polskim Liczba posłów, w %
CDU/CSU Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna i Unia Chrześcijańsko-Społeczna 26.8 %
SPD Socjaldemokratyczna Partia 28.0 %
AfD Alternatywa dla Niemiec 11.1 %
FDP Wolna Partia Demokratyczna 12.5 %
Die Linke Lewica 5.3 %
Bündnis 90/Die Grünen Sojusz 90 / Zieloni 16.0 %

Wykres 1. Partie polityczne w niemieckim Bundestagu

Jak widać z powyższej tabeli i wykresu, najbardziej wpływowymi partiami w Niemczech są SPD, mają 206 posłów w parlamencie kraju. A najmniej wpływową partią w Bundestagu jest Die Linke ma ona 39 deputowanych w parlamencie.

W Bundestagu są także posłowie, którzy nie należą do frakcji; stanowią oni 0.3% ogólnej liczby posłów.

§ Lista głównych partii politycznych w Niemczech

Poniższa strona zawiera pełną listę głównych niemieckich partii politycznych, które wzięły udział w wyborach do Bundestagu w 2021 roku. Tłumaczenie nazw stron na angielski / polski nie jest oficjalnym tłumaczeniem odpowiedniej strony lub jakiegokolwiek organu władzy.

§ Programy, cele i zadania partii politycznych w Niemczech

Większość partii rządzących w kraju postawiła sobie za zadanie: solidarność, sprawiedliwość i wolność dla wszystkich obywateli. Niemniej jednak sposoby osiągnięcia tych celów różnią się w programach tych stron. Poniżej znajdują się główne kierunki programów partii rządzących w Niemczech.

Oficjalny kierunek polityczny partii politycznych w Niemczech wyraża Umowa Koalicyjna zawarta między największymi partiami Bundestagu, informacje z Umowy Koalicyjnej można znaleźć na osobnej stronie na naszej witryny internetowej.

CDU i CSU (Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna Niemiec i Unia Chrześcijańsko-Społeczna)

Główne cele i zadania (założenia) tych partii obejmują: pełne zatrudnienie ludności, zaawansowane szkolenie (podnoszenie kwalifikacji) obywateli, wsparcie przedsiębiorczości, a także wzmocnienie rynku krajowego i ochronę granic Unii Europejskiej, restrukturyzację systemu azylowego, rozszerzenie (rozwój) handlu międzynarodowego. Główny program partii obejmuje również wzmocnienie i wsparcie rodziny, ochronę socjalną ludności i ochronę środowiska.

SPD, Socjaldemokratyczna Partia Niemiec

Program Socjaldemokratycznej Partii Niemiec ma na celu poprawę zatrudnienia i praw pracowników, wspieranie młodych przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw. W odniesieniu do polityki zagranicznej są to: zapobieganie kryzysom i konfliktom, zmiana w Unii Europejskiej (utworzenie Europejskiej Unii Obrony, rząd w strefie euro), walka z przyczynami, które przyczyniają się do wzrostu liczby osób ubiegających się o azyl, i więcej.

AfD, Alternatywa dla Niemiec

W porównaniu z innymi partiami politycznymi w Niemczech AfD jest dość nową partią prawicowych liberałów. Jego program określa następujące cele: radykalne zmiany w strukturze politycznej kraju i UE, zastosowanie modelu szwajcarskiego, wzmocnienie policji i usprawnienie systemu sądownictwa karnego, rozwiązanie federalnej agencji pracy, reforma systemów zabezpieczenia społecznego. Ponadto partia opowiada się za utrzymaniem niemieckiej kultury, języka i tożsamości narodowej, zamiast wielokulturowości oraz wielu innych celi. Program partii jest dostępny również w języku angielskim / polskim. W odniesieniu do polityki zagranicznej: reforma ONZ, wzmocnienie armii, obowiązkowa służba wojskowa.

FDP, Wolna Partia Demokratyczna

Wolna Partia Demokratyczna określa następujące krajowe cele gospodarcze: elastyczność w pracy, wydłużenie tygodnia pracy, praca w weekendy, poprawę edukacji; Partia FDP proponuje reformy w dziedzinie finansowania edukacji, przyspieszające przejście do technologii cyfrowych, zmianę opodatkowania (zniesienie dodatku do podatku dochodowego i podatku dochodowego od osób prawnych). Do zagranicznych celów gospodarczych należą: gruntowna reforma Unii Europejskiej, stabilne euro i inne.

Die Linke, Lewica

Program partii lewicowej ma na celu sprawiedliwość społeczną i walkę z ubóstwem; osiągnięcie tych celów obejmuje podniesienie płacy minimalnej w Niemczech i skrócenie czasu pracy. Cele zagraniczne obejmują: ograniczenie wydatków na wojsko i powstrzymanie eksportu broni, a także wspieranie rozwoju biednych krajów.

Bündnis 90/Die Grünen, Sojusz 90 /Zieloni

Głównym celem Partii Zielonych jest ochrona klimatu i środowiska; w związku z tym partia określa: zadanie pozyskiwania energii elektrycznej wyłącznie ze źródeł odnawialnych, oraz przejścia na samochody bez spalin. W pracy zawodowej - cel równość wynagrodzeń kobiet i mężczyzn. W odniesieniu do polityki zagranicznej partia opowiada się za zaprzestaniem eksportu broni, wsparciem UE w dziedzinie zatrudnienia i ochroną środowiska.Sieci społecznościowe
Informacja
Główne sekcje serwisu
О nas
Różne