RU-GELD.DE

Biznes, praca i życie w Niemczech po polsku

Organy władzy państwowej w Niemczech: legislacyjny, wykonawczy i sądowniczy w Niemczech

Na tej stronie znajdują się informacje na temat organów władzy politycznej na szczeblu federalnym, a także na szczeblu krajów związkowych. Tutaj znajdziesz opis zadań Bundestagu, Bundesratu, rządu federalnego, kanclerza i prezydenta Niemiec, a także informacje na temat roli i zadań Trybunału Konstytucyjnego, Zgromadzenia Federalnego i Wspólnego Komitetu Kraju.


§ Władze na szczeblu federalnym i krajów związkowych w Niemczech

W Niemczech istnieje dwupoziomowy system władzy państwowej, a zatem osobne władze na każdym poziomie: federalny i stanowy (stanowy, czyli na szczeblu kraju związkowego). Struktura rządu w Niemczech jest określona przez konstytucję lub podstawowe prawo kraju; w szczególności na poziomie federalnym 5 organów rządowych i 2 komitety utworzone tymczasowo w określonym celu są nazywane stałymi organami rządowymi. Wszystkie te organy władzy są przedstawione dalej na stronie.

Władze na szczeblu federalnym i krajów związkowych w Niemczech

§ Bundestag - Parlament Federalny Niemiec

Bundestag Parlament Federalny Bundestag jest organem ustawodawczym Niemiec, w którego skład wchodzi około 600–700 posłów wybieranych przez obywateli kraju na okres 4 lat. Posłowie są przedstawicielami ludu i swobodnie podejmują decyzje przy rozpatrywaniu i przyjmowaniu przepisów. Deputowani do Bundestagu mający podobne cele polityczne i interesy tworzą frakcje lub stowarzyszenia deputowanych. W Bundestagu istnieją także stałe komisje, które wykonują określone zadania, a także komisje ministerstw federalnych; na czele każdej komisji jest przewodniczący komisji. W Bundestagu odbywają się spotkania w celu omówienia i przyjęcia nowych przepisów, które są przyjmowane większością głosów. Deputowani do Bundestagu wybierają przewodniczącego Bundestagu (niem. Präsident) i jego zastępców. Dyskusje w Bundestagu są publicznie dostępne, każdy może je oglądać w telewizji, Internecie lub z trybuny w budynku, w którym odbywają się spotkania. Po przyjęciu nowej ustawy lub nowelizacji ustawy Bundesrat musi zatwierdzić tę ustawę,oraz uzyskać podpis kanclerza federalnego, jednego z ministrów i prezydenta Niemiec.

Nazwa w języku niemieckim Bundestag
Rodzaj władzy Władza ustawodawcza
Skład Przewodniczący Bundestagu, jego zastępcy i około 700 deputowanych (przedstawicieli narodu)
Cele i zadania
 • Dyskusja i przyjęcie projektów ustaw, nowelizacja przepisów,
 • Wybór kanclerza federalnego,
 • Wybór prezydenta kraju (wraz z Bundesratem),
 • Kontrola rządu federalnego,
 • Dyskusja i przyjęcie proponowanego przez rząd budżetu państwa na następny rok, a następnie monitorowanie wdrażania.
Lokalizacja Reichstag, Berlin
Strona internetowa bundestag.de

§ Rząd federalny i kanclerz Niemiec

Rząd federalny Niemiec (niem. Bundesregierung) - składa się z kanclerza federalnego, szefa rządu i ministrów. Każdy minister federalny jest szefem jakiegoś ministerstwa kraju. Ministrowie federalni są mianowani przez prezydenta na wniosek kanclerza federalnego; Ministrowie prowadzą swoje sprawy niezależnie w ramach głównych kierunków polityki kanclerza federalnego. W kraju działa łącznie 14 ministerstw federalnych.

Niemiecki kanclerz federalny (niemiecki: Bundeskanzler) jest najważniejszą pozycją polityczną kraju; kanclerz federalny określa główne kierunki polityki kraju i jest za nie odpowiedzialny. Kanclerz federalny wybiera Bundestag na wniosek prezydenta Niemiec.

Nazwa w języku niemieckim Bundesregierung, Bundeskabinett
Rodzaj władzy Władza wykonawcza
Skład Kanclerz federalny (szef rządu) i ministrowie (którzy są szefami ministerstw federalnych)
Cele i zadania kanclerza
 • Szef rządu,
 • współpraca z koalicją (związkiem) partii politycznych,
 • wybór ministrów federalnych i ich zastępców,
 • określa kierunek polityki, cele i zadania rządu,
 • kierowanie siłami zbrojnymi, jeśli to konieczne, w obronie kraju,
 • składa wniosek wotum zaufania i propozycję rozwiązania Bundestagu.
Cele i zadania rządu
 • Dyskusja na różne tematy polityczne,
 • podejmowanie wspólnych decyzji z kanclerzem w wielu kwestiach politycznych,
 • propozycja projektów rachunków do rozpatrzenia przez Bundestag,
 • ministrowie federalni są odpowiedzialni za pewien zakres zadań zgodnie z wytycznymi kanclerza.
Lokalizacja Biuro Kanclerza Federalnego (Kanzleramtsgebäude - Budynek Kancelarii), Berlin; Pałac Schaumburg, Bonn
Strona internetowa bundesregierung.de

§ Bundesrat lub Federalna Rada Niemiec, przedstawicielstwo krajów związkowych

Bundesrat lub Rada Federalna jest przedstawicielem niemieckich krajów związkowych na szczeblu federalnym, składa się z członków rządu każdego kraju związkowego. Dzięki temu organowi wszystkie landy kraju uczestniczą we wdrażaniu władzy ustawodawczej i wykonawczej kraju. Mniej więcej raz w miesiącu odbywają się posiedzenia plenarne (lub spotkania wszystkich członków rady) Bundesratu, na które przychodzą przedstawiciele rządów wszystkich krajów związkowych Niemiec. Bundesrat wybiera swojego przewodniczącego (niem. Präsident) na okres 1 roku. Rząd federalny jest zobowiązany do informowania Bundesratu o sprawach bieżących. Bundesrat sprawdza i zatwierdza ustawy uchwalone przez Bundestag; przepisy dotyczące spraw wchodzących w zakres kompetencji landów nie mogą wejść w życie bez zgody Bundesratu. W Bundesracie jest 16 komisji składających się ze specjalistów w określonej dziedzinie, na przykład takich jak finanse, zdrowie, obrona itp. Komisje te przekazują członkom Bundesrat swoje rekomendacje dotyczące omawianych przepisów.

Nazwa w języku niemieckim Bundesrat
Rodzaj władzy Władza ustawodawcza
Skład Przewodniczący Bundesratu i 69 przedstawicieli rządów 16 niemieckich krajów związkowych
Cele i zadania
 • omówienie nowych przepisów i zmian do istniejących przepisów,
 • weryfikacja i zatwierdzanie ustaw przyjętych przez Bundestag,
 • harmonizacja przepisów rządu federalnego,
 • udział w sprawach związanych z Unią Europejską,
 • wybór połowy sędziów Federalnego Trybunału Konstytucyjnego,
 • działania określone przez prawo w czasie stanu wyjątkowego w państwie.
Lokalizacja Budynek Bundesratu Niemiec (Bundesrats-Gebäude), Berlin
Strona internetowa bundesrat.de

§ Prezydent federalny, głowa państwa niemieckiego; Biuro Prezydenta Federalnego

Prezydent Federalny Niemiec (niem: Bundespräsident) jest głową państwa niemieckiego. W przeciwieństwie do wielu innych krajów prezydent federalny nie jest głównym politykiem kraju, jego działalność pozostaje w ramach codziennej polityki, a także wykonywania funkcji przedstawicielskich, takich jak przyjmowanie polityków zagranicznych lub przedstawiciela kraju za granicą. Prezydent Niemiec zatwierdza ustawy przyjęte przez Bundestag. Prezydent Federalny jest wybierany przez Zgromadzenie Federalne na okres 5 lat. W razie potrzeby jego zastępcą jest przewodniczący Bundesratu. W wykonywaniu zadań prezydent cieszy się poparciem swojego biura, zwanego Biurem Prezydenta Federalnego (niem. Bundespräsidialamt). Biuro zapewnia Prezydentowi konsultacje, informuje o wydarzeniach politycznych, przygotowuje jego wyjazdy i wizyty oraz wykonuje różne zadania Prezydenta.

Obywatel niemiecki w wieku powyżej 40 lat może zostać wybrany na prezydenta Niemiec. Nie powinien angażować się jednak w inną pracę ani zajmować innej pozycji politycznej czy aktywnie uczestniczyć w działaniach jakiejkolwiek partii politycznej.

Nazwa w języku niemieckim Bundespräsident
Rodzaj władzy Władza wykonawcza
Skład Prezydent Federalny; Biuro Prezydenta Federalnego
Cele i zadania
 • Reprezentuje państwo w różnych sytuacjach w kraju, na przykład: uczestniczy w wydarzeniach, składa życzenia, gratulacje, przyznaje nagrody, wygłasza przemówienia, wspiera różne organizacje.
 • Reprezentuje swój kraj za granicą, a także gości przedstawicieli innych krajów.
 • Proponuje Bundestagowi kandydata na mianowanie przez kanclerza federalnego.
 • Powołuje ministrów na wniosek kanclerza federalnego.
 • Mianuje sędziów federalnych i innych urzędników.
 • Podpisuje wszystkie ustawy przyjęte przez Bundestag i Bundesrat.
 • Zezwala ambasadorom z innych krajów na pobyt i pracę w Niemczech.
Lokalizacja Zamek Bellevue (Schloss Bellevue), Berlin
Willa (Villa) Hammerschmidt, Bonn
Strona internetowa bundespraesident.de

§ Zgromadzenie Federalne Niemiec

Zgromadzenie Federalne (niem. Bundesversammlung)- Zgromadzenie Federalne jest organem konstytucyjnym, którego jedynym zadaniem jest wybór Prezydenta Federalnego. Zgromadzenie to składa się ze wszystkich członków Bundestagu i tej samej liczby przedstawicieli wszystkich krajów związkowych Niemiec, wybranych przez parlamenty poszczególnych krajów związkowych. Zgromadzenie Federalne zbiera się w celu wyboru prezydenta co 5 lat, w tym celu za każdym razem wybierani są nowi członkowie Zgromadzenia.

Nazwa w języku niemieckim Bundesversammlung
Rodzaj władzy Organ wyborczy
Skład Członkowie Bundestagu i przedstawiciele krajów związkowych
Cele i zadania
 • Wybór prezydenta Niemiec
Lokalizacja Reichstag, Berlin

§ Wspólny Komitet - Parlament utworzony w stanie wyjątkowym

Wspólny Komitet (niem. Gemeinsamer Ausschuss) to komitet utworzony w pilnych przypadkach, gdy zachodzi potrzeba wojny w obronie kraju. Komitet ten ma władzę Bundestagu i Bundesratu i określa fakt ataku oraz potrzebę wojny w obronnie kraju. Wspólny Komitet składa się z 2/3 członków Bundestagu i 1/3 członków Bundesratu.


Nazwa w języku niemieckim Gemeinsamer Ausschuss
Skład 2/3 Komitetu - członkowie Bundestagu, 1/3 - członkowie Bundesratu
Cele i zadania
 • Ustalenie potrzeby wojny w obronie kraju

§ Federalny Trybunał Konstytucyjny Niemiec

Federalny Trybunał Konstytucyjny (niem. Bundesverfassungsgericht) jest najwyższym sądem w kraju. Sąd ten zajmuje się sprawami, w których podważana jest zgodność jakiegokolwiek niemieckiego prawa z krajową konstytucją. Inne sądy w kraju zwracają się do sądu konstytucyjnego, aby upewnić się, że jedno lub drugie prawo tego kraju jest zgodne z Konstytucją. Rządy federalny i stanowy mogą również zażądać weryfikacji prawa. Sąd konstytucyjny rozpatruje również sprawy sporów między organami władzy dotyczące ich praw i obowiązków. Każdy obywatel niemiecki może odwołać się do Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli uzna, że jego prawa konstytucyjne zostały naruszone; naruszenia prawa mogą wynikać z działań sądu, lub naruszania prawa przez dowolną z agencji rządowej. 16 sędziów Trybunału Konstytucyjnego jest wybieranych przez Bundesrat i Bundestag na okres 12 lat. Sąd jest podzielony na 2 części 2 senaty(senat ds. praw konstytucyjnych i senat do rozstrzygania sporów między organami), szefem pierwszego jest przewodniczący sądu, szefem drugiego jest jego zastępca.

Nazwa w języku niemieckim Bundesverfassungsgericht
Rodzaj władzy Władza sądownicza
Skład 16 sędziów, prezes Trybunału i wiceprezes
Cele i zadania
 • Ochrona podstawowych praw ludzi w Niemczech.
 • Podejmowanie ostatecznych decyzji w sprawach sądowych.
 • Sprawdzanie praw państwa pod kątem zgodności z niemiecką konstytucją.
Lokalizacja Pałac Karlsruhe w mieście Karlsruhe
Strona internetowa bundesverfassungsgericht.de

§ Parlamenty krajów związkowych Niemiec

Parlament kraju związkowego lub Landtag (niem. Landesparlament, Landtag) może również mieć różne nazwy, w zależności od kraju związkowego. Deputowani do parlamentu landu są wybierani przez osoby mieszkające na terytorium tego kraju związkowego. Parlament reprezentuje władzę ustawodawczą, główne zadania parlamentu to ustawodawstwo, kontrola nad rządem kraju związkowego, a także zatwierdzanie budżetu landu.

Nazwa w języku niemieckim Landesparlament, Landtag
Rodzaj władzy Władza ustawodawcza
Skład Przewodniczący Parlamentu, jego zastępcy i deputowani
Cele i zadania
 • Dyskusja i przyjęcie ustaw, poprawki do praw landu,
 • wybór szefa rządu landu,
 • kontrola rządu landu,
 • Zatwierdzenie budżetu landu.
Lokalizacja Zwykle w stolicy kraju związkowego

§ Rządy niemieckich krajów związkowych

Rząd kraju związkowego (niem. Landesregierung) jest organem wykonawczym kraju związkowego, i w zależności od kraju ma inną nazwę: Landesregierung, Landeskabinett, Staatsregierung, Ministerrat, Senat. Rząd landu składa się z szefa rządu (niemieckiego Regierungschefs), który może być również nazywany inaczej, w zależności od kraju, na przykład: Ministerpräsident, Regierender Bürgermeister, Präsident des Senats i ministrów (niem Landesministern, Staatsministern, Senatoren). Szef rządu kraju związkowego jest wybierany przez parlament kraju, mianuje on ministrów swojego rządu, określa kierunek polityki kraju i odpowiada za to przed parlamentem landu. Szef rządu landu jest wybierany przez parlament kraju związkowego, mianuje ministrów swojego rządu, określa kierunek polityki landu i odpowiada za to przed parlamentem landu.

Nazwa w języku niemieckim Landesregierung
Rodzaj władzy Władza wykonawcza
Skład Szef Rządu i Rada Ministrów
Cele i zadania
 • szef rządu określa kierunek polityki, cele i zadania rządu,
 • współpraca z koalicją (związkiem) partii politycznych,
 • dyskusje i podejmowanie decyzji na różne tematy polityczne,
 • propozycja projektów ustaw do rozpatrzenia przez parlament landu,
 • ministrowie odpowiadają za określony zakres zadań zgodnie z wytycznymi szefa rządu.
Lokalizacja Zwykle w stolicy swojego kraju związkowego

§ Sądy konstytucyjne niemieckich krajów związkowych

Sądy konstytucyjne niemieckich krajów związkowych (niem. Landesverfassungsgericht) mają różne nazwy, w zależności od kraju związkowego: Verfassungsgericht, Landesverfassungsgericht, Verfassungsgerichtshof. Zakres uprawnień sądów konstytucyjnych może być różny w różnych landach. Sądy te rozstrzygają głównie spory konstytucyjne i nie zajmują się sprawami osób prywatnych; są zaangażowane w spory między władzami landów w związku z ich obowiązkami i prawami, weryfikacją zgodności ustawodawstwa dotyczącego landu z konstytucją kraju związkowego itp.

Nazwa w języku niemieckim Verfassungsgericht, Landesverfassungsgericht, Verfassungsgerichtshof
Rodzaj władzy Władza sądownicza
Skład Prezes sądu, jego zastępca i kilku sędziów
Cele i zadania
 • Rozstrzyganie sporów między władzami landu,
 • weryfikacja zgodności ustawodawstwa kraju związkowego z jego konstytucją.


Sieci społecznościowe
Informacja
Główne sekcje serwisu
О nas
Różne