RU-GELD.DE

Biznes, praca i życie w Niemczech po polsku

Niemieckie prawo pracy: podstawowe przepisy i normy dotyczące czasu pracy, urlopu, wynagrodzeń, zwolnień chorobowych i innych praw


§ Niemieckie przepisy regulujące stosunki pracy (niemieckie prawo pracy)

Poniżej znajduje się lista podstawowych niemieckich przepisów regulujących relacje między pracodawcą a pracownikiem:

§ Czas pracy, długość tygodnia pracy

Godziny pracy w Niemczech

Ile godzin trwa dzień roboczy w Niemczech? Normalny dzień pracy w Niemczech wynosi 8 godzin, które pod pewnymi warunkami mogą zostać przedłużone do 10 godzin. W dniu roboczym trwającym od 6 do 9 godzin pracownik ma prawo do przerwy na lunch trwającej co najmniej 30 minut. Przy dłuższym dniu roboczym minimalna przerwa wynosi 45 minut. Przerwa może być podzielona na kilka części, co najmniej 15 minut każda. Pracownik nie może pracować bez przerwy dłużej niż 6 godzin z rzędu. Po zakończeniu pracy pracownik musi mieć co najmniej 11 godzin czasu wolnego od pracy.

Tydzień roboczy w Niemczech

Ile godzin trwa tydzień roboczy w Niemczech? Pełny etat w Niemczech wynosi 40 godzin tygodniowo, maksymalnie 48 godzin tygodniowo. Dozwolony jest również tydzień roboczy trwający do 60 godzin, z późniejszym wyrównaniem (rekompensatą) czasu.

Tydzień roboczy jest ustalany od poniedziałku do soboty, chociaż większość pracowników pracuje od poniedziałku do piątku. Praca nocna i zmianowa jest również dozwolona.

Główna praca nocna dla większości zawodów, zgodnie z ustawą o czasie pracy, to czas od 23.00 w nocy do 6.00 rano.

Zazwyczaj pracownicy nie powinni pracować przez cały dzień w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy w Niemczech, jednak istnieje wiele wyjątków od tej zasady.

Praca w godzinach nadliczbowych w Niemczech powinna zostać zrównoważona poprzez zapewnienie odpowiedniego czasu wolnego od pracy. Firma może ofiarować rekompensatę, jeśli zostanie to uzgodnione między pracownikiem a pracodawcą, jednak nie jest to zagwarantowane przez prawo.

Godziny pracy w Niemczech wynoszą 40 godzin, maksymalnie 48 godzin tygodniowo. Normalny czas pracy wynosi 8 godzin.

§ Prawo do urlopu, czas trwania urlopu w Niemczech

Ile dni trwa urlop w Niemczech?

Każdy pracownik w Niemczech ma prawo do corocznego płatnego urlopu. Przy pięciodniowym tygodniu roboczym minimalny czas urlopu w Niemczech wynosi 20 dni roboczych rocznie. W przypadku 6-dniowego tygodnia pracy minimalny urlop wynosi 24 dni robocze rocznie. W przypadku młodzieży pracującej minimalny czas urlopu jest dłuższy w zależności od wieku.

Chociaż minimalny czas trwania corocznego urlopu w Niemczech jest określony przez prawo, faktyczny czas trwania jest negocjowany przez pracownika i pracodawcę podczas ubiegania się o pracę, jest on zatwierdzony w umowie o pracę i może wynosić 30 dni lub więcej, ale nie mniej niż minimum określone przez prawo.

Jeżeli pracownik pracował w przedsiębiorstwie krócej niż 6 miesięcy, ma prawo do płatnego urlopu, którego czas trwania jest proporcjonalny do przepracowanego czasu. Na przykład, jeśli pracownik ma 24-dniowy urlop roczny, to za każdy miesiąc otrzymuje 2 dni urlopu, czyli pracując dla firmy przez pierwsze 3 miesiące, ma prawo do 6 dni płatnego urlopu.

Roczny płatny urlop w Niemczech wynosi 20 dni roboczych w roku przy pięciodniowym tygodniu pracy.

§ Zwolnienie chorobowe w Niemczech, wynagrodzenie chorobowe

W przypadku choroby, z powodu której pracownik nie może iść do pracy, musi jak najszybciej poinformować o tym pracodawcę. Konieczne jest poinformowanie tylko o samym fakcie zachorowania i oczekiwanym czasie jej trwania, pracodawca nie ma prawa żądać informacji o samej chorobie, gdyż są to dane osobowe.

Jeśli choroba trwa dłużej niż 3 dni, konieczne jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego (Zaświadczenie o niezdolności do pracy, zwolnienie chorobowe), chociaż pracodawca może wymagać zaświadczenia od pierwszego dnia choroby.

Pracownik zatrudniony jest chroniony na wypadek choroby: przez pierwsze 6 tygodni zwolnienia chorobowego pracodawca płaci pracownikowi pełne wynagrodzenie. Jeśli zwolnienie chorobowe trwa dłużej, a pracownik jest ubezpieczony w systemie obowiązkowego ubezpieczenia medycznego, otrzymuje 70% wynagrodzenia.

§ Urlop macierzyński, ochrona macierzyństwa

Ile dni trwa urlop macierzyński w Niemczech?

Kobiety w ciąży powinny jak najszybciej poinformować pracodawcę o przewidywanej dacie urodzenia dziecka. Urlop macierzyński rozpoczyna się 6 tygodni przed porodem i trwa 8 tygodni po urodzeniu dziecka. W tym czasie kobieta dostaje swoje średnie wynagrodzenie (Zasiłek macierzyński, Mutterschaftsgeld), które miała przez kilka miesięcy przed zajściem w ciążę. Wynagrodzenie to jest wypłacane kobiecie częściowo przez pracodawcę, częściowo przez fundusz ubezpieczeń zdrowotnych.

§ Wynagrodzenie: wielkość, wypłata

Wynagrodzenie w Niemczech zależy od umowy między pracownikiem a pracodawcą i jest zatwierdzone w umowie o pracę. Niemcy mają jednak prawo o minimalnym wynagrodzeniu, które gwarantuje ustawowe minimum.

Informacje o średnim wynagrodzeniu w Niemczech, a także о podatkach i opłatach socjalnych od wynagrodzeń można znaleźć na poszczególnych stronach naszej witryny.

W niektórych gałęziach przemysłu obowiązują porozumienia taryfowe, które mogą ustalać wyższe płace minimalne.

Jednak płaca minimalna jest regulowana osobno dla młodych ludzi bez wykształcenia, studentów, stażystów i niepracujących przez długi czas.

Wynagrodzenie - w Niemczech działa ustawa o płacy minimalnej.

§ Okres próbny w pracy (po niem. Probezeit)

W czasie przyjmowania się do pracy pracownik podlega okresowi próbnemu, który może trwać kilka miesięcy, zwykle 3 lub 6 miesięcy. Jeśli okres ten nie jest przewidziany w umowie o pracę, to znaczy, że nie istnieje dla pracownika. W tym okresie umowa o pracę może zostać rozwiązana z wypowiedzeniem 2-tygodniowym (po niem. Kündigungsfrist).

Nie jest zabronione korzystanie z corocznego płatnego urlopu w okresie próbnym, chociaż zwykle się tego nie robi. Również w tym okresie pracownikowi zwykle przysługuje wynagrodzenie chorobowe.

§ Zwolnienie z pracy

Umowa o pracę może zostać rozwiązana przez pracownika lub pracodawcę zgodnie z określonymi przez prawo warunkami i terminami. Wypowiedzenie umowy musi być koniecznie sporządzone w formie pisemnej.

Jak stwierdzono powyżej, w Niemczech obowiązuje prawo chroniące pracowników przed niesprawiedliwym zwolnieniem. Kobiety w ciąży lub na urlopie macierzyńskim, a także niepełnosprawni pracownicy, są szczególnie chronieni przez prawo.

Ustawodawstwo, układy zbiorowe pracy lub umowa o pracę określa minimalne okresy wypowiedzenia. Na przykład pracownik otrzyma powiadomienie o zwolnieniu na 1 lub 3 miesiące przed datą zwolnienia.

Ustawowy termin wypowiedzenia (po niemiecku Kündigungsfrist) wynosi 4 tygodnie do 15 dnia lub do końca miesiąca kalendarzowego. Okres ten wydłuża się w zależności od tego, jak długo ktoś pracował w przedsiębiorstwie i może wynosić do 7 miesięcy.

§ Dyskryminacja przy zatrudnianiu i w pracy

Zgodnie z obowiązującym prawem Niemcy zakazują dyskryminacji, przede wszystkim ze względu na płeć, religię, pochodzenie etniczne, wiek i orientację seksualną.

§ Rekomendacja (zalecenie) z miejsca pracy

Każdy pracownik zatrudniony w Niemczech ma prawo otrzymać list polecający (niemiecki: Arbeitszeugnis) z miejsca pracy po zwolnieniu, a także w niektórych innych przypadkach. Jeśli pracownik nie zgadza się z zaleceniem, może odwołać się od niego w sądzie pracy.

Rekomendacja z miejsca pracy nie zawiera formalnie oceny pracy, jednak pracownicy zasobów ludzkich używają „tajnego języka”, aby wskazać ocenę aktywności w zaleceniu. Chociaż zalecenie może brzmieć dobrze, może w rzeczywistości oznaczać słabą ocenę. Poniższa tabela pokazuje zwroty wskazujące na odpowiednią ocenę wydajności i relacji z innymi pracownikami przedsiębiorstwa, a także ogólną ocenę.

Tabela 1: Oceny w zaleceniu z miejsca pracy

Ocena Operatywność Zachowanie społeczne Ogólna ocena
Świetnie (1) ..."stets ein sehr hohes Maß an Eigeninitiative und Leistungsbereitschaft" Verhalten gegenüber Vorgesetzten und Kollegen war "jederzeit vorbildlich" Seine Leistungen fanden "stets unsere vollste Zufriedenheit"
Dobrze (2) ..."stets eine hohe Leistungsbereitschaft" ..."jederzeit einwandfrei" ..."stets unsere volle Zufriedenheit"
Zadowalająca (3) ..."zeigte Einsatzbereitschaft" ..."einwandfrei" ..."unsere volle Zufriedenheit"
Źle (4) ..."zeigte auch Einsatzbereitschaft" ..."korrekt und ohne Beanstandung" ..."unsere Zufriedenheit"
Bardzo źle (5) - ..."unbelastet war" ..."in der Regel zu unserer Zufriedenheit"

W zależności od tego, które zdanie pojawia się w liście polecającym, wskazuje ono następnemu pracodawcy, który otrzyma to zalecenie, w jaki sposób pracownik został oceniony w swoim poprzednim miejscu pracy. Można również spotkać inne zwroty; można je znaleźć w innych witrynach za pośrednictwem Google: arbeitszeugnis geheimspracheSieci społecznościowe
Informacja
Główne sekcje serwisu
О nas
Różne